สวัสดีครับ การทำป้ายไฟก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เราจึงทำขึ้นมาเองแบบง่ายๆ และเชื่อมต่อกับ IoT เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ให้ว่า IoT ต่อกับอะไรก็สนุก เชื่อมอะไรก็เข้ากัน