ติดตั้งระบบ Monitoring & Control ผ่านเทคโนโลยี Internet of Thing ( IoT ) ให้กับตู้แช่ พร้อมทั้งวัดการใช้พลังงาน โดยใช้ Power meter หลังจากนั้นได้นำข้อมูลส่งขึ้นสู่ Cloud Platform เพื่อรายงานและควบคุมการแช่แข็งของตู้ โดยไม่ต้องรื้อหรือวางตู้ Control ใหม่ทั้งหมด